144e6f39

 

一腳破皮箱

作詞:葉俊麟 

扛一腳的紅皮箱 流浪著海角天邊

到今日想要返回去 因何心稀微

彼當時離開故鄉 希望會得出頭天

誰知阮身邊只有 一腳破皮箱 一腳破皮箱


在故鄉的彼一暝 流目屎跟阮分離

叫阮著認真去打拚 彼個好情侶

看見著阮的模樣 一定會來心酸悲

因為阮的身邊只有 一腳破皮箱 一腳破皮箱


談戀愛的鐵線橋 猶原也搖來搖去

歡迎著流浪返回來 無聊的男兒

甘願來扛著鋤頭 不願跟伊再離開

雖然阮身邊只有 一腳破皮箱 一腳破皮箱

 
 
  
 

<p>&nbsp;</p>
<div class="blogbody">
<div id="content_all" style="padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 1px;">
<table style="border-bottom-style: inset; border-right-style: ridge; border-collapse: collapse; border-top-style: ridge; border-left-style: ridge; border-color: #8c0808;" border="15" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="border-collapse: collapse; border-color: #8c0808; border-style: groove;" border="5" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" bgcolor="#000000">
<tbody>
<tr>
<td>
<p style="text-align: center;"><img class="cr appphoto-pic0" title="144e6f39" src="http://pcdn1.rimg.tw/photos/2544677_5ay28ri_l.png" alt="144e6f39" /></p>
<p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: 標楷體; color: #ffffff; font-size: 14pt;"><span style="line-height: 17px;">一腳破皮箱<br /><br />作詞:葉俊麟 <br /><br /><span style="color: #cc99ff; font-size: 18pt;">扛一腳的紅皮箱 流浪著海角天邊</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: 標楷體; color: #ffffff; font-size: 14pt;"><span style="line-height: 17px;"><span style="color: #cc99ff; font-size: 18pt;">到今日想要返回去 因何心稀微</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: 標楷體; color: #ffffff; font-size: 14pt;"><span style="line-height: 17px;"><span style="color: #cc99ff; font-size: 18pt;">彼當時離開故鄉 希望會得出頭天</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: 標楷體; color: #ffffff; font-size: 14pt;"><span style="line-height: 17px;"><span style="color: #cc99ff; font-size: 18pt;">誰知阮身邊只有 一腳破皮箱 一腳破皮箱</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: 標楷體; color: #ffffff; font-size: 14pt;"><span style="line-height: 17px;"><br /><span style="color: #cc99ff; font-size: 18pt;">在故鄉的彼一暝 流目屎跟阮分離</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: 標楷體; color: #ffffff; font-size: 14pt;"><span style="line-height: 17px;"><span style="color: #cc99ff; font-size: 18pt;">叫阮著認真去打拚 彼個好情侶</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: 標楷體; color: #ffffff; font-size: 14pt;"><span style="line-height: 17px;"><span style="color: #cc99ff; font-size: 18pt;">看見著阮的模樣 一定會來心酸悲</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: 標楷體; color: #ffffff; font-size: 14pt;"><span style="line-height: 17px;"><span style="color: #cc99ff; font-size: 18pt;">因為阮的身邊只有 一腳破皮箱 一腳破皮箱</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: 標楷體; color: #ffffff; font-size: 14pt;"><span style="line-height: 17px;"><br /><span style="color: #cc99ff; font-size: 18pt;">談戀愛的鐵線橋 猶原也搖來搖去</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: 標楷體; color: #ffffff; font-size: 14pt;"><span style="line-height: 17px;"><span style="color: #cc99ff; font-size: 18pt;">歡迎著流浪返回來 無聊的男兒</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: 標楷體; color: #ffffff; font-size: 14pt;"><span style="line-height: 17px;"><span style="color: #cc99ff; font-size: 18pt;">甘願來扛著鋤頭 不願跟伊再離開</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: 標楷體; color: #ffffff; font-size: 14pt;"><span style="line-height: 17px;"><span style="color: #cc99ff; font-size: 18pt;">雖然阮身邊只有 一腳破皮箱 一腳破皮箱</span> <iframe src="http://www.youtube.com/embed/vbgqwK8-Iq4?autoplay=1&amp;loop=1&amp;rel=0" width="1" height="1" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" sr="no"></iframe></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: 標楷體; color: #ffffff; font-size: 14pt;"><span style="line-height: 17px;"><a href="http://www.pixnet.net/blog/profile/q0912507921/blog"><span style="color: #c2071a;"><span style="color: #f40a3d; font-size: 24pt;"><img style="height: 49px;" src="http://album.udn.com/community/img/PSN_PHOTO/dreams666/f_6596203_1.gif" alt="" width="120" height="45" border="0" /></span></span></a></span></span></strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr> 

 

    文章標籤

    一腳破皮箱

    全站熱搜

    蠶繭達人 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()