IMG_6136.jpg 

葉啟田-最後一班夜快車

最後一班夜快車  就要開出去

载阮離開這個  傷心的城市

孤一個人  三更半夜去流浪

實在也是不得已

明日就是  伊作新娘的日子

只好遠走他鄉里

 啊 啊 啊

不緣的人 最後一班夜快車

了斷妳我的情絲

夜色茫茫在車內  心情真稀微

有情無緣想著   只有吐大氣

戀愛夢雖然醒  看破無容易

一路思念愁袂離  總是望伊

會凍幸福過日子  甘願為情走千里

 啊 啊 啊

不緣的人 最後一班夜快車

了斷妳我的情絲

戀愛夢雖然醒  看破無容易

一路思念愁袂離  總是望伊

會凍幸福過日子  甘願為情走千里

 啊 啊 啊

不緣的人 最後一班夜快車

了斷妳我的情絲

 標誌1.gif

 

 

 

 

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="8" cellspacing="5" cellpadding="20" align="center" bgcolor="#000000">
<tbody>
<tr>
<td>
<div align="center">
<p><img title="IMG_6136.jpg" src="http://pic.pimg.tw/sharonyo0506/1390736002-4201144099_n.jpg" alt="IMG_6136.jpg" border="0" />&nbsp;</p>
<center><span style="font-family: 標楷體; color: #d5c8fe; font-size: 20pt;"><span style="font-family: 標楷體; font-size: 16pt;"><span style="color: #ffffff;"><span style="font-family: 標楷體; color: #ffe1f0; font-size: 17pt;"><span style="color: #ffe1f0;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 新細明體; color: navy; font-size: 14pt;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: 標楷體; color: #ffcc99; font-size: 14pt;"><span style="font-family: 標楷體; color: #ffcc99; font-size: 14pt;"><span style="font-family: 標楷體; color: #ffcc99; font-size: 16pt;"><span style="font-family: 標楷體; font-size: 18pt;"><span><span style="background: url('http://i583.photobucket.com/albums/ss280/drumstart/th_flashing-green-black-animated.gif'); font-size: x-large;"><span style="color: #ffffbf;"><span style="color: #ffff00;"><span style="color: #ffff00;"><span style="color: #ffff00;"><span style="font-family: 新細明體; color: blue; font-size: 14pt;"><span style="color: #ffffff;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #0000ff; font-size: x-large;"><span style="font-family: 標楷體; color: #ffcc99; font-size: 16pt;"><span style="font-family: 標楷體; font-size: 18pt;"><span><span style="background: url('http://i583.photobucket.com/albums/ss280/drumstart/th_flashing-green-black-animated.gif'); font-size: x-large;"><span style="color: #ffffbf;"><span style="color: #ffff00;"><span style="color: #ffff00;"><span style="color: #ffff00;"><span style="font-family: 標楷體; color: #ffcc99; font-size: 16pt;"><span style="font-family: 標楷體; font-size: 18pt;"><span><span style="background: url('http://i583.photobucket.com/albums/ss280/drumstart/th_flashing-green-black-animated.gif'); color: #ff0000; font-size: large;"><span style="color: #ffffbf;"><span style="color: #ffff00;"><span style="color: #ffff00;"><span style="color: #ffff00;"><span><span><span>葉啟田-最後一班夜快車</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></center><center>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">最後一班夜快車&nbsp; 就要開出去</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">载阮離開這個&nbsp; 傷心的城市</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">孤一個人&nbsp; 三更半夜去流浪</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">實在也是不得已</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">明日就是&nbsp; 伊作新娘的日子</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">只好遠走他鄉里</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;啊 啊 啊</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">不緣的人 最後一班夜快車</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">了斷妳我的情絲</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: 'serif'; font-size: 14pt;"><span style="font-family: 'sans-serif'; color: #8080ff; font-size: 10pt;" lang="EN-US"><span style="color: #525330;"><span style="font-family: 'sans-serif'; color: #8080ff; font-size: 10pt;" lang="EN-US"><span style="color: #525330;"><span style="font-family: 'sans-serif'; color: #8080ff; font-size: 10pt;" lang="EN-US"><span style="color: #525330;"><img style="display: inline;" src="http://0.share.photo.xuite.net/a73389893/10861b6/6294227/256829667_l.jpg" alt="" border="0" /></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">夜色茫茫在車內&nbsp; 心情真稀微</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">有情無緣想著&nbsp;&nbsp; 只有吐大氣</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">戀愛夢雖然醒&nbsp; 看破無容易</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">一路思念愁袂離&nbsp; 總是望伊</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">會凍幸福過日子&nbsp; 甘願為情走千里</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;啊 啊 啊</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">不緣的人 最後一班夜快車</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">了斷妳我的情絲</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: 'serif'; font-size: 14pt;"><span style="font-family: 'sans-serif'; color: #8080ff; font-size: 10pt;" lang="EN-US"><span style="color: #525330;"><span style="font-family: 'sans-serif'; color: #8080ff; font-size: 10pt;" lang="EN-US"><span style="color: #525330;"><span style="font-family: 'sans-serif'; color: #8080ff; font-size: 10pt;" lang="EN-US"><span style="color: #525330;"><img style="display: inline;" src="http://0.share.photo.xuite.net/a73389893/10861b6/6294227/256829667_l.jpg" alt="" border="0" /></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">戀愛夢雖然醒&nbsp; 看破無容易</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">一路思念愁袂離&nbsp; 總是望伊</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">會凍幸福過日子&nbsp; 甘願為情走千里</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;啊 啊 啊</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">不緣的人 最後一班夜快車</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="font-size: 14pt;">了斷妳我的情絲</span><iframe src="http://www.youtube.com/embed/baPQz3GGNpU?autoplay=1&amp;loop=1&amp;rel=0" width="1" height="1" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" sr="no"></iframe></strong></span></p>
<span style="color: #ccffcc;">&nbsp;<a href="http://q0912507921.pixnet.net/blog" target="_blank"><img id="photo_img_1024" style="width: 181px; height: 61px;" src="http://3.share.photo.xuite.net/aq0912507921/138cf42/8650528/356541986_x.jpg" alt="標誌1.gif" width="150" height="50" /></a></span></center></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table> 

 

    文章標籤

    最後一班夜快車

    全站熱搜

    蠶繭達人 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()