IMG_6136.jpg

 

 

 

方怡萍-第九月台

 

作詞:作曲:石國人  編曲:張振傑

一聲莎喲娜啦 我的心肝一直疼,
最後一班夜快車,不知心要叨位行,
冷冷的風聲,單薄的身影,要來離開無緣的夢啦,
心依依難捨,陣陣酸軟疼,
為何阮的眼淚流袂煞,問你啊你啊,心內甘也有我,
傷心的夜車載阮要起行。

一聲莎喲娜啦,我的心肝一直疼,
最後一班夜快車,不知心要叨位行,
冷冷的風聲,單薄的身影,要來離開無緣的夢啦,
心依依難捨,陣陣酸軟疼,
為何阮的眼淚流袂煞,問你啊你啊,心內甘也有我,
傷心的夜車載阮要起行。

心依依難捨,陣陣酸軟疼,
為何阮的眼淚流袂煞,問你啊你啊,心內甘也有我,
傷心的夜車載阮要起行。 

 

 

 
 
 
 

<p>&nbsp;</p>
<div class="blogbody">
<div style="padding: 1px 0px 15px 0px;">
<div align="center">&nbsp;</div>
<div>
<table border="5" cellspacing="2" cellpadding="1" bgcolor="#000000" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="5" cellspacing="1" cellpadding="1" bgcolor="#555555" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="5" cellspacing="1" cellpadding="1" bgcolor="#999999" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" bgcolor="#000000" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<div align="center">
<p><embed width="500" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.swfcabin.com/swf-files/1330661536.swf" allowscriptaccess="never"></embed>&nbsp;</p>
</div>
<p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" align="center">&nbsp;</p>
<center><span style="font-family: 標楷體; color: #d5c8fe; font-size: 20pt;"><span style="font-family: 標楷體; font-size: 16pt;"><span style="color: #ffffff;"><span style="font-family: 標楷體; color: #ffe1f0; font-size: 17pt;"><span style="color: #ffe1f0;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 新細明體; color: navy; font-size: 14pt;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: 標楷體; color: #ffcc99; font-size: 14pt;"><span style="font-family: 標楷體; color: #ffcc99; font-size: 14pt;"><span style="font-family: 標楷體; color: #ffcc99; font-size: 16pt;"><span style="font-family: 標楷體; font-size: 18pt;"><span><span style="BACKGROUND: url(http://i583.photobucket.com/albums/ss280/drumstart/th_flashing-green-black-animated.gif); FONT-SIZE: x-large"><span style="color: #ffffbf;"><span style="color: #ffff00;"><span style="color: #ffff00;"><span style="color: #ffff00;"><span style="font-family: 新細明體; color: blue; font-size: 14pt;"><span style="color: #ffffff;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #0000ff; font-size: x-large;"><span style="font-family: 標楷體; color: #ffcc99; font-size: 16pt;"><span style="font-family: 標楷體; font-size: 18pt;"><span><span style="BACKGROUND: url(http://i583.photobucket.com/albums/ss280/drumstart/th_flashing-green-black-animated.gif); FONT-SIZE: x-large"><span style="color: #ffffbf;"><span style="color: #ffff00;"><span style="color: #ffff00;"><span style="color: #ffff00;"><span style="font-family: 標楷體; color: #ffcc99; font-size: 16pt;"><span style="font-family: 標楷體; font-size: 18pt;"><span><span style="BACKGROUND: url(http://i583.photobucket.com/albums/ss280/drumstart/th_flashing-green-black-animated.gif); COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: large"><span style="color: #ffffbf;"><span style="color: #ffff00;"><span style="color: #ffff00;"><span style="color: #ffff00;"><span><span><span>方怡萍-第九月台</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></center>
<p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" align="center"><span style="font-family: 標楷體; color: #ffde75; font-size: 18pt;" lang="EN-US">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 14pt;">作詞:</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt;">作曲:石國人&nbsp; </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt;">編曲:張振傑</span></strong></span><br /><br /><strong><span style="color: #cc99ff; font-size: 14pt;">一聲莎喲娜啦 我的心肝一直疼,</span></strong><br /><strong><span style="color: #cc99ff; font-size: 14pt;">最後一班夜快車,不知心要叨位行,</span></strong><br /><strong><span style="color: #cc99ff; font-size: 14pt;">冷冷的風聲,單薄的身影,要來離開無緣的夢啦,</span></strong><br /><strong><span style="color: #cc99ff; font-size: 14pt;">心依依難捨,陣陣酸軟疼,</span></strong><br /><strong><span style="color: #cc99ff; font-size: 14pt;">為何阮的眼淚流袂煞,問你啊你啊,心內甘也有我,</span></strong><br /><strong><span style="color: #cc99ff; font-size: 14pt;">傷心的夜車載阮要起行。</span></strong><br /><img style="width: 420px; height: 81px;" alt="" src="http://i6.glitter-graphics.org/pub/993/993616ibbw8qu2mo.gif" width="420" height="81" /><br /><strong><span style="color: #cc99ff; font-size: 14pt;">一聲莎喲娜啦,我的心肝一直疼,</span></strong><br /><strong><span style="color: #cc99ff; font-size: 14pt;">最後一班夜快車,不知心要叨位行,</span></strong><br /><strong><span style="color: #cc99ff; font-size: 14pt;">冷冷的風聲,單薄的身影,要來離開無緣的夢啦,</span></strong><br /><strong><span style="color: #cc99ff; font-size: 14pt;">心依依難捨,陣陣酸軟疼,</span></strong><br /><strong><span style="color: #cc99ff; font-size: 14pt;">為何阮的眼淚流袂煞,問你啊你啊,心內甘也有我,</span></strong><br /><strong><span style="color: #cc99ff; font-size: 14pt;">傷心的夜車載阮要起行。</span></strong><br /><img style="width: 420px; height: 81px;" alt="" src="http://i6.glitter-graphics.org/pub/993/993616ibbw8qu2mo.gif" width="420" height="81" /><br /><strong><span style="color: #cc99ff; font-size: 14pt;">心依依難捨,陣陣酸軟疼,</span></strong><br /><strong><span style="color: #cc99ff; font-size: 14pt;">為何阮的眼淚流袂煞,問你啊你啊,心內甘也有我,</span></strong><br /><strong><span style="color: #cc99ff; font-size: 14pt;">傷心的夜車載阮要起行。&nbsp;</span><iframe width="1" height="1" sr="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" src="http://www.youtube.com/embed/WKnPHmb3J38?autoplay=1&amp;loop=1&amp;rel=0"></iframe></strong></p>
<p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" align="center"><strong><span style="color: #cc99ff; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></strong></p>
<p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" align="center">&nbsp;<a href="http://blog.xuite.net/aq0912507921/blog"><img alt="" src="http://3.share.photo.xuite.net/aq0912507921/138cf42/8650528/356541986_x.jpg" width="190" height="71" /></a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="blogbody">&nbsp;</div>
<div class="blogbody">&nbsp;</div>
<div class="blogbody">&nbsp;</div> 

    文章標籤

    第九月台

    全站熱搜

    蠶繭達人 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()