DSC07124_副本.jpg 

文夏 港邊乾杯

作词:愁人

港邊燈火影  引阮的心情
音樂聲真快樂  港邊的酒家
明日若要離開  你也免掛意
可爱的小姑娘  今夜甲你饮透暝
SASA乾杯二人的今夜


那生在海邊的  MADOROSU(船员)阮就是
講爱情亦希望  等到相逢時
 港邊花那開時  阮就要回來
初戀的小姑娘  請你放心來等我
SASA乾杯離别的今夜


何處的船要開  鑼聲音悲哀
港邊的惜别啊  何時再相會
抱着你的身軀  约束咱將來
心爱的小姑娘  行船男兒心没變
SASA乾杯港邊的今夜

 

標誌1.gif

  
 

<p><span class="mail" style="margin-top: 0px;"><a onclick="sendMail('%BAK%ADn%3A%A5%BB%A4%E5%B3%B9%A4w%A8%FC%ABO%C5%40%2C%20%BD%D0%BF%E9%A4J%B1K%BDX%A4%7E%AF%E0%BE%5C%C5%AA%A5%BB%A4%E5%B3%B9%A1C%B1K%BDX%B4%A3%A5%DC%BBy%3A....','http://blog.xuite.net/aq0912507921/blog/203223246','Xuite-Blog%A6n%A4%E5%C2%E0%B1H---%A4%E5%B3%B9%AE%D8%AC%5B%A3%B0','%A7%40%AA%CC%3A%C5%FA%C3%B5%B9F%A4H','%A4%E5%B3%B9%3A%A4%E5%B3%B9%AE%D8%AC%5B%A3%B0');" href="javascript:;">&nbsp;</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="blogbody">
<div id="content_all" style="padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 1px;">
<div align="center">
<table style="width: 470px;" border="0" cellspacing="10" cellpadding="10" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="10" align="right" bgcolor="#000000">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="5" align="right">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellspacing="6" cellpadding="6" align="right">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p style="text-align: center;" align="left"><a href="http://emily561025.pixnet.net/album/photo/275043564"><img title="DSC07124_副本.jpg" src="http://pic.pimg.tw/emily561025/1390499555-578750282_m.jpg" alt="DSC07124_副本.jpg" width="473" height="601" border="0" /></a>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: 標楷體; color: #cdc9a5;"><span style="color: #ffff00;">文夏 港邊乾杯</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: 標楷體; color: #cdc9a5;"><span style="color: #ff0000;">作词:愁人</span><br /><br />港邊燈火影&nbsp; 引阮的心情<br />音樂聲真快樂&nbsp; 港邊的酒家<br />明日若要離開&nbsp; 你也免掛意<br />可爱的小姑娘&nbsp; 今夜甲你饮透暝<br />SASA乾杯二人的今夜<br /></span></span></strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-family: 微軟正黑體; font-size: 14pt;"><span style="color: #6600ff;"><strong><span class="text_exposed_show" style="font-family: 微軟正黑體; font-size: 14pt;"><span style="font-family: arial black, avant garde;"><a href="http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?tit=%E5%A4%9A%E8%AA%AA%E5%A5%BD%E8%A9%B1%EF%BC%8C%E5%A3%9E%E8%A9%B1%E4%B9%9F%E8%83%BD%E5%A5%BD%E8%AA%AA%EF%BC%81&amp;ref=http%3A%2F%2Fblog.sina.com.tw%2Fyotzung1357%2Farticle.php%3Fpbgid%3D154004%26amp%3Bentryid%3D625328&amp;url=http%3A%2F%2Fphoto.xuite.net%2F_pic%2Fhui0937597001%2F7540352%2F531923478.jpg%2Fredir" target="_blank"><img src="http://6.share.photo.xuite.net/hui0937597001/169ee96/7540352/531923478_o.jpg" alt="" border="0" /></a><a href="http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?tit=%E5%A4%9A%E8%AA%AA%E5%A5%BD%E8%A9%B1%EF%BC%8C%E5%A3%9E%E8%A9%B1%E4%B9%9F%E8%83%BD%E5%A5%BD%E8%AA%AA%EF%BC%81&amp;ref=http%3A%2F%2Fblog.sina.com.tw%2Fyotzung1357%2Farticle.php%3Fpbgid%3D154004%26amp%3Bentryid%3D625328&amp;url=http%3A%2F%2Fphoto.xuite.net%2F_pic%2Fhui0937597001%2F7540352%2F531923478.jpg%2Fredir" target="_blank"><img src="http://6.share.photo.xuite.net/hui0937597001/169ee96/7540352/531923478_o.jpg" alt="" border="0" /></a><a href="http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?tit=%E5%A4%9A%E8%AA%AA%E5%A5%BD%E8%A9%B1%EF%BC%8C%E5%A3%9E%E8%A9%B1%E4%B9%9F%E8%83%BD%E5%A5%BD%E8%AA%AA%EF%BC%81&amp;ref=http%3A%2F%2Fblog.sina.com.tw%2Fyotzung1357%2Farticle.php%3Fpbgid%3D154004%26amp%3Bentryid%3D625328&amp;url=http%3A%2F%2Fphoto.xuite.net%2F_pic%2Fhui0937597001%2F7540352%2F531923478.jpg%2Fredir" target="_blank"><img src="http://6.share.photo.xuite.net/hui0937597001/169ee96/7540352/531923478_o.jpg" alt="" border="0" /></a><a href="http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?tit=%E5%A4%9A%E8%AA%AA%E5%A5%BD%E8%A9%B1%EF%BC%8C%E5%A3%9E%E8%A9%B1%E4%B9%9F%E8%83%BD%E5%A5%BD%E8%AA%AA%EF%BC%81&amp;ref=http%3A%2F%2Fblog.sina.com.tw%2Fyotzung1357%2Farticle.php%3Fpbgid%3D154004%26amp%3Bentryid%3D625328&amp;url=http%3A%2F%2Fphoto.xuite.net%2F_pic%2Fhui0937597001%2F7540352%2F531923478.jpg%2Fredir" target="_blank"><img src="http://6.share.photo.xuite.net/hui0937597001/169ee96/7540352/531923478_o.jpg" alt="" border="0" /></a><a href="http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?tit=%E5%A4%9A%E8%AA%AA%E5%A5%BD%E8%A9%B1%EF%BC%8C%E5%A3%9E%E8%A9%B1%E4%B9%9F%E8%83%BD%E5%A5%BD%E8%AA%AA%EF%BC%81&amp;ref=http%3A%2F%2Fblog.sina.com.tw%2Fyotzung1357%2Farticle.php%3Fpbgid%3D154004%26amp%3Bentryid%3D625328&amp;url=http%3A%2F%2Fphoto.xuite.net%2F_pic%2Fhui0937597001%2F7540352%2F531923478.jpg%2Fredir" target="_blank"><img src="http://6.share.photo.xuite.net/hui0937597001/169ee96/7540352/531923478_o.jpg" alt="" border="0" /></a></span></span></strong></span></span></strong></span><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-family: 微軟正黑體; font-size: 14pt;"><span style="color: #6600ff;"><strong><span class="text_exposed_show" style="font-family: 微軟正黑體; font-size: 14pt;"><span style="font-family: arial black, avant garde;"><a href="http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?tit=%E5%A4%9A%E8%AA%AA%E5%A5%BD%E8%A9%B1%EF%BC%8C%E5%A3%9E%E8%A9%B1%E4%B9%9F%E8%83%BD%E5%A5%BD%E8%AA%AA%EF%BC%81&amp;ref=http%3A%2F%2Fblog.sina.com.tw%2Fyotzung1357%2Farticle.php%3Fpbgid%3D154004%26amp%3Bentryid%3D625328&amp;url=http%3A%2F%2Fphoto.xuite.net%2F_pic%2Fhui0937597001%2F7540352%2F531923478.jpg%2Fredir" target="_blank"><img src="http://6.share.photo.xuite.net/hui0937597001/169ee96/7540352/531923478_o.jpg" alt="" border="0" /></a><a href="http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?tit=%E5%A4%9A%E8%AA%AA%E5%A5%BD%E8%A9%B1%EF%BC%8C%E5%A3%9E%E8%A9%B1%E4%B9%9F%E8%83%BD%E5%A5%BD%E8%AA%AA%EF%BC%81&amp;ref=http%3A%2F%2Fblog.sina.com.tw%2Fyotzung1357%2Farticle.php%3Fpbgid%3D154004%26amp%3Bentryid%3D625328&amp;url=http%3A%2F%2Fphoto.xuite.net%2F_pic%2Fhui0937597001%2F7540352%2F531923478.jpg%2Fredir" target="_blank"><img src="http://6.share.photo.xuite.net/hui0937597001/169ee96/7540352/531923478_o.jpg" alt="" border="0" /></a><a href="http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?tit=%E5%A4%9A%E8%AA%AA%E5%A5%BD%E8%A9%B1%EF%BC%8C%E5%A3%9E%E8%A9%B1%E4%B9%9F%E8%83%BD%E5%A5%BD%E8%AA%AA%EF%BC%81&amp;ref=http%3A%2F%2Fblog.sina.com.tw%2Fyotzung1357%2Farticle.php%3Fpbgid%3D154004%26amp%3Bentryid%3D625328&amp;url=http%3A%2F%2Fphoto.xuite.net%2F_pic%2Fhui0937597001%2F7540352%2F531923478.jpg%2Fredir" target="_blank"><img src="http://6.share.photo.xuite.net/hui0937597001/169ee96/7540352/531923478_o.jpg" alt="" border="0" /></a><a href="http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?tit=%E5%A4%9A%E8%AA%AA%E5%A5%BD%E8%A9%B1%EF%BC%8C%E5%A3%9E%E8%A9%B1%E4%B9%9F%E8%83%BD%E5%A5%BD%E8%AA%AA%EF%BC%81&amp;ref=http%3A%2F%2Fblog.sina.com.tw%2Fyotzung1357%2Farticle.php%3Fpbgid%3D154004%26amp%3Bentryid%3D625328&amp;url=http%3A%2F%2Fphoto.xuite.net%2F_pic%2Fhui0937597001%2F7540352%2F531923478.jpg%2Fredir" target="_blank"><img src="http://6.share.photo.xuite.net/hui0937597001/169ee96/7540352/531923478_o.jpg" alt="" border="0" /></a><a href="http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?tit=%E5%A4%9A%E8%AA%AA%E5%A5%BD%E8%A9%B1%EF%BC%8C%E5%A3%9E%E8%A9%B1%E4%B9%9F%E8%83%BD%E5%A5%BD%E8%AA%AA%EF%BC%81&amp;ref=http%3A%2F%2Fblog.sina.com.tw%2Fyotzung1357%2Farticle.php%3Fpbgid%3D154004%26amp%3Bentryid%3D625328&amp;url=http%3A%2F%2Fphoto.xuite.net%2F_pic%2Fhui0937597001%2F7540352%2F531923478.jpg%2Fredir" target="_blank"><img src="http://6.share.photo.xuite.net/hui0937597001/169ee96/7540352/531923478_o.jpg" alt="" border="0" /></a></span></span></strong></span></span></strong></span><strong><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: 標楷體; color: #cdc9a5;"><br />那生在海邊的&nbsp; MADOROSU(船员)阮就是<br />講爱情亦希望&nbsp; 等到相逢時<br />&nbsp;港邊花那開時&nbsp; 阮就要回來<br />初戀的小姑娘&nbsp; 請你放心來等我<br />SASA乾杯離别的今夜<br /></span></span></strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-family: 微軟正黑體; font-size: 14pt;"><span style="color: #6600ff;"><strong><span class="text_exposed_show" style="font-family: 微軟正黑體; font-size: 14pt;"><span style="font-family: arial black, avant garde;"><a href="http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?tit=%E5%A4%9A%E8%AA%AA%E5%A5%BD%E8%A9%B1%EF%BC%8C%E5%A3%9E%E8%A9%B1%E4%B9%9F%E8%83%BD%E5%A5%BD%E8%AA%AA%EF%BC%81&amp;ref=http%3A%2F%2Fblog.sina.com.tw%2Fyotzung1357%2Farticle.php%3Fpbgid%3D154004%26amp%3Bentryid%3D625328&amp;url=http%3A%2F%2Fphoto.xuite.net%2F_pic%2Fhui0937597001%2F7540352%2F531923478.jpg%2Fredir" target="_blank"><img src="http://6.share.photo.xuite.net/hui0937597001/169ee96/7540352/531923478_o.jpg" alt="" border="0" /></a><a href="http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?tit=%E5%A4%9A%E8%AA%AA%E5%A5%BD%E8%A9%B1%EF%BC%8C%E5%A3%9E%E8%A9%B1%E4%B9%9F%E8%83%BD%E5%A5%BD%E8%AA%AA%EF%BC%81&amp;ref=http%3A%2F%2Fblog.sina.com.tw%2Fyotzung1357%2Farticle.php%3Fpbgid%3D154004%26amp%3Bentryid%3D625328&amp;url=http%3A%2F%2Fphoto.xuite.net%2F_pic%2Fhui0937597001%2F7540352%2F531923478.jpg%2Fredir" target="_blank"><img src="http://6.share.photo.xuite.net/hui0937597001/169ee96/7540352/531923478_o.jpg" alt="" border="0" /></a><a href="http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?tit=%E5%A4%9A%E8%AA%AA%E5%A5%BD%E8%A9%B1%EF%BC%8C%E5%A3%9E%E8%A9%B1%E4%B9%9F%E8%83%BD%E5%A5%BD%E8%AA%AA%EF%BC%81&amp;ref=http%3A%2F%2Fblog.sina.com.tw%2Fyotzung1357%2Farticle.php%3Fpbgid%3D154004%26amp%3Bentryid%3D625328&amp;url=http%3A%2F%2Fphoto.xuite.net%2F_pic%2Fhui0937597001%2F7540352%2F531923478.jpg%2Fredir" target="_blank"><img src="http://6.share.photo.xuite.net/hui0937597001/169ee96/7540352/531923478_o.jpg" alt="" border="0" /></a><a href="http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?tit=%E5%A4%9A%E8%AA%AA%E5%A5%BD%E8%A9%B1%EF%BC%8C%E5%A3%9E%E8%A9%B1%E4%B9%9F%E8%83%BD%E5%A5%BD%E8%AA%AA%EF%BC%81&amp;ref=http%3A%2F%2Fblog.sina.com.tw%2Fyotzung1357%2Farticle.php%3Fpbgid%3D154004%26amp%3Bentryid%3D625328&amp;url=http%3A%2F%2Fphoto.xuite.net%2F_pic%2Fhui0937597001%2F7540352%2F531923478.jpg%2Fredir" target="_blank"><img src="http://6.share.photo.xuite.net/hui0937597001/169ee96/7540352/531923478_o.jpg" alt="" border="0" /></a><a href="http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?tit=%E5%A4%9A%E8%AA%AA%E5%A5%BD%E8%A9%B1%EF%BC%8C%E5%A3%9E%E8%A9%B1%E4%B9%9F%E8%83%BD%E5%A5%BD%E8%AA%AA%EF%BC%81&amp;ref=http%3A%2F%2Fblog.sina.com.tw%2Fyotzung1357%2Farticle.php%3Fpbgid%3D154004%26amp%3Bentryid%3D625328&amp;url=http%3A%2F%2Fphoto.xuite.net%2F_pic%2Fhui0937597001%2F7540352%2F531923478.jpg%2Fredir" target="_blank"><img src="http://6.share.photo.xuite.net/hui0937597001/169ee96/7540352/531923478_o.jpg" alt="" border="0" /></a></span></span></strong></span></span></strong></span><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-family: 微軟正黑體; font-size: 14pt;"><span style="color: #6600ff;"><strong><span class="text_exposed_show" style="font-family: 微軟正黑體; font-size: 14pt;"><span style="font-family: arial black, avant garde;"><a href="http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?tit=%E5%A4%9A%E8%AA%AA%E5%A5%BD%E8%A9%B1%EF%BC%8C%E5%A3%9E%E8%A9%B1%E4%B9%9F%E8%83%BD%E5%A5%BD%E8%AA%AA%EF%BC%81&amp;ref=http%3A%2F%2Fblog.sina.com.tw%2Fyotzung1357%2Farticle.php%3Fpbgid%3D154004%26amp%3Bentryid%3D625328&amp;url=http%3A%2F%2Fphoto.xuite.net%2F_pic%2Fhui0937597001%2F7540352%2F531923478.jpg%2Fredir" target="_blank"><img src="http://6.share.photo.xuite.net/hui0937597001/169ee96/7540352/531923478_o.jpg" alt="" border="0" /></a><a href="http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?tit=%E5%A4%9A%E8%AA%AA%E5%A5%BD%E8%A9%B1%EF%BC%8C%E5%A3%9E%E8%A9%B1%E4%B9%9F%E8%83%BD%E5%A5%BD%E8%AA%AA%EF%BC%81&amp;ref=http%3A%2F%2Fblog.sina.com.tw%2Fyotzung1357%2Farticle.php%3Fpbgid%3D154004%26amp%3Bentryid%3D625328&amp;url=http%3A%2F%2Fphoto.xuite.net%2F_pic%2Fhui0937597001%2F7540352%2F531923478.jpg%2Fredir" target="_blank"><img src="http://6.share.photo.xuite.net/hui0937597001/169ee96/7540352/531923478_o.jpg" alt="" border="0" /></a><a href="http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?tit=%E5%A4%9A%E8%AA%AA%E5%A5%BD%E8%A9%B1%EF%BC%8C%E5%A3%9E%E8%A9%B1%E4%B9%9F%E8%83%BD%E5%A5%BD%E8%AA%AA%EF%BC%81&amp;ref=http%3A%2F%2Fblog.sina.com.tw%2Fyotzung1357%2Farticle.php%3Fpbgid%3D154004%26amp%3Bentryid%3D625328&amp;url=http%3A%2F%2Fphoto.xuite.net%2F_pic%2Fhui0937597001%2F7540352%2F531923478.jpg%2Fredir" target="_blank"><img src="http://6.share.photo.xuite.net/hui0937597001/169ee96/7540352/531923478_o.jpg" alt="" border="0" /></a><a href="http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?tit=%E5%A4%9A%E8%AA%AA%E5%A5%BD%E8%A9%B1%EF%BC%8C%E5%A3%9E%E8%A9%B1%E4%B9%9F%E8%83%BD%E5%A5%BD%E8%AA%AA%EF%BC%81&amp;ref=http%3A%2F%2Fblog.sina.com.tw%2Fyotzung1357%2Farticle.php%3Fpbgid%3D154004%26amp%3Bentryid%3D625328&amp;url=http%3A%2F%2Fphoto.xuite.net%2F_pic%2Fhui0937597001%2F7540352%2F531923478.jpg%2Fredir" target="_blank"><img src="http://6.share.photo.xuite.net/hui0937597001/169ee96/7540352/531923478_o.jpg" alt="" border="0" /></a><a href="http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?tit=%E5%A4%9A%E8%AA%AA%E5%A5%BD%E8%A9%B1%EF%BC%8C%E5%A3%9E%E8%A9%B1%E4%B9%9F%E8%83%BD%E5%A5%BD%E8%AA%AA%EF%BC%81&amp;ref=http%3A%2F%2Fblog.sina.com.tw%2Fyotzung1357%2Farticle.php%3Fpbgid%3D154004%26amp%3Bentryid%3D625328&amp;url=http%3A%2F%2Fphoto.xuite.net%2F_pic%2Fhui0937597001%2F7540352%2F531923478.jpg%2Fredir" target="_blank"><img src="http://6.share.photo.xuite.net/hui0937597001/169ee96/7540352/531923478_o.jpg" alt="" border="0" /></a></span></span></strong></span></span></strong></span><strong><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: 標楷體; color: #cdc9a5;"><br />何處的船要開&nbsp; 鑼聲音悲哀<br />港邊的惜别啊&nbsp; 何時再相會<br />抱着你的身軀&nbsp; 约束咱將來<br />心爱的小姑娘&nbsp; 行船男兒心没變<br />SASA乾杯港邊的今夜<br /><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ma1VMd6u4KY?autoplay=1&amp;loop=1&amp;rel=0" width="1" height="1" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" sr="no"></iframe></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="left">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;" align="left"><a href="http://q0912507921.pixnet.net/blog" target="_blank"><img id="photo_img_1024" style="width: 181px; height: 61px;" src="http://3.share.photo.xuite.net/aq0912507921/138cf42/8650528/356541986_x.jpg" alt="標誌1.gif" width="150" height="50" /></a>
<script type="mce-mce-mce-text/javascript">// <![CDATA[
document.write(comAdd);
// ]]></script>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr> 

    文章標籤

    港邊乾杯

    全站熱搜

    蠶繭達人 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()